pasek-unijny-kolorowy
Opieka szyta na miarę

Projekt „Opieka szyta na miarę” RPPK.08.03.00-18-0029/22 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Wartość projektu 3 396 640,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE 2 887 144,00 PLN

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym rehabilitacji/fizjoterapii) oraz poprawa codziennego funkcjonowania 80 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego w okresie od 01.12.2022 do 31.12.2023 r..

Portrait of senior woman on white background
older-woman-being-taken-care-by-female-nurse

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 80 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym os. niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego.

Planowane efekty
i rezultaty

auf etws zeigen

– podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osób starszych/niesamodzielnych
– utrzymanie stabilnego stanu zdrowia
– uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwała lub przewlekłą chorobą
– uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia
– kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej
– poprawa samopoczucia
– podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności
– zmniejszenie izolacji społecznej

Co oferujemy

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (śr. 2h dziennie)
– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (śr. 2h dziennie) wraz z fizjoterapią (6h miesięcznie)

Female caregiver and senior patient in a wheelchair looking at camera outside
Scroll to Top